ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020
18/12/2020

Στο πλαίσιο ενημέρωσης, τυχόν, ενδιαφερομένων μερών για εγγραφή κοινωνικών επιχειρήσεων, επισυνάπτεται ο Νόμος περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων, όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 23.12.2020 (Αρ. 4797, Παράρτημα Πρώτο – Μέρος I).

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Νόμου, «Αρμόδια αρχή για σκοπούς του παρόντος Νόμου ορίζεται ο Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, ο οποίος διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και ασκεί ως Έφορος Κοινωνικών Επιχειρήσεων τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διατάξεις του Νόμου».

_______________________________________________
© 2013 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών