ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις

Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων
29/02/2024

Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, αρμόδια αρχή, μεταξύ άλλων, και για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, ανακοινώνει την έναρξη αποδοχής αιτήσεων για εγγραφή επιχειρήσεων, που πληρούν τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας, στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις αποτελούν νέο θεσμό στην Κύπρο και διέπονται από τον περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμο και Κανονισμούς.

Προβλέπονται δύο είδη Κοινωνικών Επιχειρήσεων (ΚΕ):

(α) η ΚΕ γενικού σκοπού, η οποία έχει ως κύριο σκοπό λειτουργίας την κοινωνική αποστολή μέσω της προώθησης κοινωνικών, πολιτιστικών ή/και περιβαλλοντικών δράσεων με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας, και
(β) η ΚΕ ένταξης, η οποία έχει ως κύριο σκοπό λειτουργίας την κοινωνική αποστολή μέσω της εργοδότησης κατά δέκα τοις εκατόν (10%) κατ’ ελάχιστον, ως εργατικό δυναμικό, ατόμων με αναπηρίες και κατά τριάντα τοις εκατόν (30%) κατ’ ελάχιστον, ως εργατικό δυναμικό, ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (Παράρτημα του Νόμου).

Πιο κάτω παρατίθενται :

(α) Οι περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμοι του 2020 και 2023 (http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2020_1_207/full.html - ανεπίσημο ενοποιημένο κείμενο από cylaw)
(β) Οι περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κανονισμοί του 2023
(γ) Κατευθυντήριες Γραμμές και Έντυπο Αίτησης

Σημειώνεται επίσης ότι η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες προωθούν κίνητρα για στήριξη των επιχειρήσεων που θα εγγραφούν στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

_______________________________________________
© 2013 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών