ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE)
08/11/2021

Η Εθνική Προδιαγραφή για ανάπτυξη συστήματος διαχείρησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), μαζί με το σχετικό Οδηγό, δύναται να εφαρμοσθεί από οποιαδήποτε επιχείρηση σε εθελοντική βάση στο πλαίσιο του έργου "Corporate Sustainability Supporting Framework", το οποίο χρηματοδοτείται από τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2014-2021, καθώς και μετά τη λήξη αυτού. Οι επιχειρήσεις που θα υιοθετούν επιτυχώς τη σχετική Εθνική Προδιαγραφή στο σύστημα διαχείρησης ΕΚΕ που έχουν ήδη αναπτύξει ή θα αναπτύξουν σε μεταγενέστερο στάδιο και που θα εξασφαλίζουν σχετική πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς, θα εγγράφονται στο μηχανογραφημένο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

_______________________________________________
© 2013 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών