ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εργασίες

Συγκέντρωση και Επεξεργασία Στατιστικών Στοιχείων

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Υ.Σ.Ε. μεριμνά για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, αξιολόγηση, και αξιοποίηση διαφόρων στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών, όσον αφορά τις Συνεργατικές Εταιρείες, τόσο σε συγκεντρωτική όσο και σε ατομική βάση. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται για την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση της Επιτροπής Υ.Σ.Ε., καθώς και για τη διεξαγωγή διαφόρων ερευνών και μελετών σε σχέση με το Συνεργατικό Τομέα της Κύπρου.

_______________________________________________
© 2013 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών