Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Εργασίες


Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Σ.Ε.) είναι αρμόδια για θέματα εγγραφής συνεργατικών εταιρειών και λειτουργίας όλων τους στη βάση των συνεργατικών αρχών και της Συνεργατικής Νομοθεσίας. Είναι, επίσης, αρμόδια για θέματα διασφάλισης της συνετής διαχείρισης των συνεργατικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, εκτός του πιστωτικού, καθώς και για θέματα γενικότερης προώθησης του Συνεργατικού Θεσμού στην Κύπρο. Οι κύριες εργασίες της Υπηρεσίας ομαδοποιούνται ως ακολούθως:

Εγγραφή Συνεργατικών Εταιρειών

Για την εγγραφή μιας Συνεργατικής Εταιρείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στον Έφορο. Ο Έφορος αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι σχετικές πρόνοιες της Νομοθεσίας, εγγράφει την εταιρεία στο «Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών», επικυρώνει τους Ειδικούς Κανονισμούς της και εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής.

Συγκέντρωση και Επεξεργασία Στατιστικών Στοιχείων

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Υ.Σ.Ε. μεριμνά για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, αξιολόγηση, και αξιοποίηση διαφόρων στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών, όσον αφορά τις Συνεργατικές Εταιρείες, τόσο σε συγκεντρωτική όσο και σε ατομική βάση. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται για την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση της Επιτροπής Υ.Σ.Ε., καθώς και για τη διεξαγωγή διαφόρων ερευνών και μελετών σε σχέση με το Συνεργατικό Κίνημα της Κύπρου.

Διαιτησίες

Σύμφωνα με τον περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013 (Ν.107(Ι)/2013, ο Θεσμός της Διαιτησίας εφαρμόζεται από τον Έφορο Υ.Σ.Ε., τηρουμένων των διατάξεων του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου και του Κώδικα Δεοντολογίας που εκδίδεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με βάση τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, προς τα πιστωτικά ιδρύματα και τους δανειζόμενους, σχετικά με τη διαχείρηση των δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση. Με βάση τα προαναφερθέντα και σε περίπτωση, κατά την οποία εγείρεται οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τις εργασίες της εγγεγραμμένης συνεργατικής εταιρείας, η διαφορά αυτή παραπέμπεται από την εγγεγραμμένη συνεργατική εταιρεία ή από οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στον Έφορο Υ.Σ.Ε. προς επίλυση. Ο Έφορος έχει το δικαίωμα να παραπέμψει τη διαφορά σε διαιτητή, καθώς και να προβεί στην έκδοση προσωρινού διατάγματος για απαγόρευση της αποξένωσης περιουσίας. Οποιοσδήποτε θεωρεί τον ευατό του αδικημένο από την απόφαση του διαιτητή διακαιούται να υποβάλει έφεση στο Δικαστήριο εντός 21 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία του γνωστοποιηθεί η σχετική απόφαση.

Συγχώνευση Συνεργατικών Εταιρειών

Η προσπάθεια των συγχωνεύσεων μεταξύ των Σ.Π.Ι. ξεκίνησε το 2005 με τη συμβολή όλων των φορέων του Συνεργατικού Κινήματος, έχοντας ως στόχο τον εκσυγχρονισμό των Σ.Π.Ι. και ιδιαίτερα την αντιμετώπιση της όξυνσης του ανταγωνισμού που προέκυψε με την ελευθεροποίηση των αγορών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι από 359 Σ.Π.Ι. που υφίσταντο το 2004, αυτά μειώθηκαν σε 96 στο τέλος του 2012. Μέσα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και συρρίκνωσης του τραπεζικού τομέα, ως μια από τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από το Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας, καταρτίστηκε Σχέδιο Αναδιάρθρωσης για τον Συνεργατικό Πιστωτικό Τομέα από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, το οποίο εγκρίθηκε από την Τρόικα. Το εν λόγω Σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διαρθρωτικές και άλλες μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων και περαιτέρω συγχωνεύσεων μεταξύ των Σ.Π.Ι. Με την ολοκλήρωση συγχωνεύσεων, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 22 Μαρτίου 2014, θα προκύψουν 18 νέα μεγάλα και οικονομικά εύρωστα Σ.Π.Ι., τα οποία θα καλύπτουν ολόκληρη την Κύπρο (6 στη Λευκωσία, 3 στη Λεμεσό, 3 στη Λάρνακα, 1 στην Αμμόχωστο, 1 στην Πάφο και 4 επαγγελματικά) με προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και αναβάθμισης των προϊόντων και υπηρεσιών τους προς εξυπηρέτηση των μελών και πελατών τους. Ο Έφορος Υ.Σ.Ε. συνεχίζει να διατηρεί τις εξουσίες που του παρέχονται μέσα από τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους σχετικά με τις συγχωνεύσεις των Σ.Π.Ι., διαδραματίζοντας σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο στην όλη προσπάθεια. Σε σχέση με τις συγχωνεύσεις των Συνεργατικών Εταιρειών Διαφόρων Τύπων, συνεχίζεται από την Υ.Σ.Ε. η προώθηση τους με στόχο την ενίσχυση του κύκλου εργασιών τους, τη μείωση των λειτουργικών τους δαπανών, την ενίσχυση της οργανωτικής τους δομής, την αύξηση του ενεργητικού και των αποθεματικών τους, καθώς και την, επίσης, βελτίωση ή/και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών για καλύτερη κάλυψη των αναγκών των μελών και πελατών τους.


Εκκαθάριση και Διάλυση Συνεργατικών Εταιρειών

Με την έναρξη ισχύος του περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ.4) Νόμου του 2013, η εκκαθάριση Σ.Π.Ι. πραγματοποιείται βάσει των διατάξεων του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, καθώς και του περί Εταιρειών Νόμου με "επίσημο παραλήπτη" και "Έφορο", τον Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών. Με την εκκαθάριση των υποθέσεων του Σ.Π.Ι, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενημερώνει τον Έφορο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης και ο Έφορος, εκδίδει άμεσα διαταγή με την οποία ακυρώνεται η εγγραφή του και αυτό διαλύεται από την ημερομηνία της διαταγής αυτής. Όσον αφορά την εκκαθάριση εγγεγραμμένης Συνεργατικής Εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται σε άλλο τόμεα, εκτός του πιστωτικού, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες των περί Συνεργατικών Εταιριών Νόμων, ο Έφορος έχει την εξουσία να διατάξει την εκκαθάριση της και να διορίσει εκκαθαριστή για τον σκοπό αυτό. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο Έφορος εκδίδει, επίσης, διαταγή, η οποία ακυρώνει την εγγραφή της εν λόγω εταιρείας και συνεπώς αυτή διαλύεται.


Διαχείρηση Υποθέσεων Εκτοπισμένων Συνεργατικών Εταιρειών

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Κ.Δ.Π.) 143/2007 έχει αναθέσει στον Έφορο της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών τη διαχείρηση των υποθέσεων 206 εκτοπισμένων Συνεργατικών Εταιρειών, οι οποίες δεν έχουν επαναδραστηριοποιηθεί στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά την τουρκική εισβολή του 1974.


Παρακολούθηση /Εφαρμογή Συνεργατικής Νομοθεσίας και άλλων Σχετικών Νομοθεσιών

Η Υ.Σ.Ε. έχει την ευθύνη να παρακολουθεί και να επιβεβαιώνει την πιστή εφαρμογή από τις Συνεργατικές Εταιρείες των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων και Θεσμών, καθώς και των οδηγιών και εγκυκλίων του Εφόρου σε σχέση με τις διάφορες εργασίες και δραστηριότητες τους. Ο έλεγχος αυτός αφορά, μεταξύ άλλων, τη συμμόρφωση των συνεργατικών εταιρειών με τις διατάξεις της Νομοθεσίας σε σχέση με τα προσόντα και τους όρους εγγραφής μελών, την τροποποίηση των ειδικών κανονισμών, την έκδοση μετοχών και τίτλων, τα μητρώα μελών και μετόχων, τις επενδύσεις κεφαλαίων των μη πιστωτικών συνεργατικών εταιρειών, καθώς και τον έλεγχο της λειτουργίας και της οικονομικής τους κατάστασης, τη δίαθεση κερδών, τις συνεισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς, τις συγχωνεύσεις, τις ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης, τις γενικές συνελεύσεις, καθώς και τις εκλογές και τις συνεδριάσεις των επιτροπειών. Σημειώνεται, ότι πέραν της αρμοδιότητας για κατάρτιση, εκσυγχρονισμό και εφαρμογή της περί Συνεργατικών Εταιρειών Νομοθεσίας, η Υ.Σ.Ε. έχει την ευθύνη να παρακολουθεί, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, την πιστή εφαρμογή από τις Συνεργατικές Εταιρείες άλλων νομοθεσιών, οι οποίες τις επηρεάζουν.


Υποβολή Εισηγήσεων και Ετοιμασία Νομοσχεδίων

Πρόσθετα των πιο πάνω, η Υ.Σ.Ε. υποβάλλει εισηγήσεις στο αρμόδιο Υπουργείο και ετοιμάζει νομοσχέδια για τροποποίηση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και των Θεσμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, περιλαμβανομένης της εναρμόνισης με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) περί εταιρικού δικαίου, οι οποίες δυνατό να εφαρμόζονται στα συνεργατικά ιδρύματα.


Ευρωπαϊκές Συνεργατικές Εταιρείες

Η Υ.Σ.Ε. έχει επίσης την ευθύνη για εγγραφή Ευρωπαϊκών Συνεργατικών Εταιρειών (SCE), οι οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τον Κανονισμό της Ε.Ε. 1435/2003 και τον σχετικό εθνικό νόμο (ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1435/2003 περί του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας Νόμος του 2006 [Ν.159(Ι)/2006]) και γενικά εθνική αρχή (national authority) για την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού στην Κύπρο. Περαιτέρω, η Υ.Σ.Ε. παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στην Ε.Ε. σχετικά με τον πιο πάνω Κανονισμό και την Οδηγία 2003/72/ΕΚ για τις Ευρωπαϊκές Συνεργατικές Εταιρείες, καθώς και τις οδηγίες περί εταιρικού δικαίου, οι οποίες δυνατό να εφαρμόζονται στα συνεργατικά ιδρύματα.


Coopilot-project.eu

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για διορισμό διαιτητών

Συνδέσεις

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων

About Cyprus

Η Ευρώπη σου