ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για έναρξη υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης για συνεργασία με επιχειρήσεις /οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο κρατικό Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).
15/03/2024

Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΣΕ), ως αρμόδια Αρχή, μεταξύ άλλων, και για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην Κύπρο, καθώς και στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Corporate Sustainability Supporting Framework”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2014-2021, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος από φορείς Πιστοποίησης, οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι με ISO/IEC 17021:2015 για τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018, στους οποίους μπορούν να αποτείνονται επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ για πιστοποίηση υιοθέτησης της Εθνικής Προδιαγραφής ΕΚΕ στο σύστημα διαχείρισης ΕΚΕ, το οποίο έχουν ήδη αναπτύξει ή προτίθενται θα αναπτύξουν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για συμπερίληψη του στο σχετικό κατάλογο, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΥΣΕ δύναται να αποστέλλεται μαζί με τη σχετική τεκμηρίωση διαπίστευσης, ως αναφέρεται πιο πάνω, στον Συντονιστή του Έργου Μαρίνο Άνιφτο, maniftos@cssda.gov.cy, 22401596 /22401500.

Η Εθνική Προδιαγραφή ΕΚΕ και ο σχετικός Οδηγός είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΥΣΕ εδώ.


_______________________________________________
© 2013 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών