Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Ανακοινώσεις


Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE)
08/11/2021


Η Εθνική Προδιαγραφή για ανάπτυξη συστήματος διαχείρησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), μαζί με το σχετικό Οδηγό, δύναται να εφαρμοσθεί από οποιαδήποτε επιχείρηση σε εθελοντική βάση στο πλαίσιο του έργου "Corporate Sustainability Supporting Framework", το οποίο χρηματοδοτείται από τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2014-2021, καθώς και μετά τη λήξη αυτού. Οι επιχειρήσεις που θα υιοθετούν επιτυχώς τη σχετική Εθνική Προδιαγραφή στο σύστημα διαχείρησης ΕΚΕ που έχουν ήδη αναπτύξει ή θα αναπτύξουν σε μεταγενέστερο στάδιο και που θα εξασφαλίζουν σχετική πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς, θα εγγράφονται στο μηχανογραφημένο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΚΕ_ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΚΕ_ΟΔΗΓΟΣ.pdf

Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

EEA and Norway Grants Cyprus

Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για Συνεργασία με Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά