Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για εγγραφή ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων /οργανισμών στο κρατικό Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)
19/03/2024


Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΣΕ), ως αρμόδια Αρχή, μεταξύ άλλων, και για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην Κύπρο, καθώς και στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Corporate Sustainability Supporting Framework”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2014-2021, ανακοινώνει την έναρξη αποδοχής αιτήσεων για εγγραφή ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ.

Η εγγραφή μιας επιχείρησης στο εν λόγω Μητρώο προϋποθέτει την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ΕΚΕ, καθώς και Πιστοποίηση από φορέα, ο οποίος είναι διαπιστευμένος με ISO/IEC 17021:2015 για τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018, που να επιβεβαιώνει την υιοθέτηση της Εθνικής Προδιαγραφής ΕΚΕ στο σύστημα διαχείρισης ΕΚΕ, το οποίο η επιχείρηση έχει ήδη αναπτύξει ή προτίθεται να αναπτύξει σε μεταγενέστερο στάδιο. Με την εγγραφή μιας επιχείρησης στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ, εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής.

Για σκοπούς εύκολης αναφοράς, σημειώνονται τα ακόλουθα:

1. Η Εθνική Προδιαγραφή ΕΚΕ και ο σχετικός Οδηγός είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΥΣΕ εδώ.

2. Το Εγχειρίδιο Χρήσης του Μητρώου ΕΚΕ, καθώς και κατάλογος με ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης για συνεργασία με επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ, παρατίθενται πιο κάτω. Ο εν λόγω κατάλογος αναθεωρείται στη βάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

3. Κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο μηχανογραφημένο Μητρώο ΕΚΕ, απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:
α) Έγγραφο Πιστοποίησης από Διαπιστευμένο Φορέα
β) Έγγραφο Ίδρυσης Εταιρείας /Οργανισμού
γ) Πιστοποιητικό Αξιωματούχων
δ) Σύστημα Διαχείρισης ΕΚΕ (Στρατηγικό Σχέδιο ΕΚΕ)

Η αποδοχή αιτήσεων θα γίνεται σε συνεχή βάση (δεν υπάρχει οποιαδήποτε προθεσμία). Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις εγγραφούν στο Μητρώο ΕΚΕ κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, το οποίο θα καθοριστεί από την ΥΣΕ στη βάση του αριθμού εγγραφών, θα ανακοινωθούν ως πρωτοπόροι σε σχετική εκδήλωση που θα διοργανώσει η ΥΣΕ (επικαιροποιημένο κείμενο 28/5/2024).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση /διευκρίνηση σε σχέση με την εγγραφή επιχείρησης /οργανισμού στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ, παρακαλώ όπως αποτείνεστε στους υπεύθυνους Λειτουργούς εγγραφών κα. Γεωργία Ευσταθίου (τηλ.: 22401526, 22401500) και κ. Ανδρέα Χριστοδούλου (τηλ.: 22401568, 22401500) ή στον Συντονιστή του Έργου κ. Μαρίνο Άνιφτο για οποιαδήποτε γενική πληροφόρηση (τηλ.: 22401596, 22401500).

Για πρόσβαση στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ, παρακαλώ όπως πατήσετε τον σύνδεσμο https://csrregistry.cssda.gov.cy


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚατάλογος Διαπιστευμένων Φορέων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΜητρώο ΕΚΕ-Οδηγός χρήσης.pdf

Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

EEA and Norway Grants Cyprus

Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για Συνεργασία με Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά