Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Εκδόσεις


Τα πιο κάτω αφορούν το περιεχόμενο των εκδόσεων που δημοσιεύτηκαν πριν από τις 9.9.2013, οπότε τέθηκαν σε ισχύη o περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο του 2013 (Ν.107(Ι)/2013) και o περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2013, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9/9/2013. Με βάση τις εν λόγω τροποποιήσεις της Νομοθεσία, η αρμοδιότητα αδειοδότησης, ρύθμισης και εποπτείας των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων μεταφέρεται από την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Σ.Ε.) στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Με βάση, επίσης, τις σχετικές πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας, για οικονομική προσαρμογή της Κύπρου, έχει ετοιμαστεί σχέδιο αναδιάρθρωσης του συνεργατικού πιστωτικού τομέα, το οποίο τροποποιεί σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο των εκδόσεων που αναρτίζονται στον διαδικτυακό μας τόπο και οι οποιές δημοσιεύτηκαν πριν από τις 9.9.2013. Οι εν λόγω εκδόσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ιστορικούς σκοπούς.

Η Υ.Σ.Ε. παραμένει αρμόδια για θέματα εγγραφής συνεργατικών εταιρειών και λειτουργίας τους στη βάση των συνεργατικών αρχών και της ισχύουσας συνεργατικής Νομοθεσία. Περαιτέρω, είναι αρμόδια για θέματα διασφάλισης της συνετής διαχείρισης των συνεργατικών εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, εκτός του πιστωτικού, καθώς και για θέματα γενικότερης προώθησης του Συνεργατικού Θεσμού στην Κύπρο. • Ετήσια Έκθεση


 • Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

  Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

  Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

  Coopilot-project.eu

  Συνδέσεις

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Κάν΄το Ηλεκτρονικά