Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Ανακοινώσεις


Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας
31/05/2021


Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Βιωσιμότητας στην Κύπρο

Ο θεσμός καταγραφής και αναγνώρισης καλών πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας, αποτελεί πρωτοβουλία του CSR Cyprus (Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) και αποσκοπεί στην ανάδειξη δράσεων που υιοθετούν οι επιχειρήσεις, οι οποίες επιφέρουν αφενός κοινωνικά/περιβαλλοντικά και αφετέρου επιχειρηματικά οφέλη και μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα υιοθέτησης αντίστοιχων προσεγγίσεων και από άλλες επιχειρήσεις, με απώτερο στόχο τη συμβολή τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Για την υλοποίηση του θεσμού προκηρύσσονται διαγωνισμοί με στόχο:
  • Την απονομή Βραβείων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας
  • Την καταγραφή Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας,.

Ο διαγωνισμός θεσμοθετήθηκε το 2018 και τα βραβεία απονεμήθηκαν:
  • για πρώτη φορά στις 5/7/2019, σε συνεργασία με τον τότε αρμόδιο φορέα για θέματα ΕΚΕ, τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)
  • για δεύτερη φορά στις 27/5/2021, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, η οποία από τις 7/10/2020 έχει καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως η αρμόδια δημόσια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ).

Στο πιο κάτω αρχείο «Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας», περιλαμβάνονται οι καλές πρακτικές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των προαναφερόμενων διαγωνισμών και πληρούσαν τις καθορισμένες προϋποθέσεις για συμπερίληψή τους στον κατάλογο.
Σημειώνεται πως η σειρά των Καλών Πρακτικών στο πιο κάτω αρχείο είναι αλφαβητική (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) και δεν βασίζεται στη βαθμολογία που έλαβε η κάθε πρακτική.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚαλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας.pdf

EEA and Norway Grants Cyprus

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εταιρικού Εθελοντισμού και Εθελοντικής Προσφοράς

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά