Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Προσωπικό


Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταφοράς προσωπικού από την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Σ.Ε.) στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με τον περί Μεταφοράς Προσωπικού της Υ.Σ.Ε. στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νόμο του 2013, καθώς και της απόσπασης προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών για στελέχωση της Μονάδας παρακολούθησης της συμμετοχής της Δημοκρατίας στον Συνεργατικό Πιστωτικό Τομέα, έχει αρχίσει μελέτη, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2014, ούτως ώστε να καθοριστεί η τελική διάρθρωση και ο αριθμός του απαραίτητου προσωπικού της Υ.Σ.Ε. για την άσκηση των καθηκόντων της, βάσει των αρμοδιοτήτων που έχουν παραμήνει σ' αυτή. Σημειώνεται ότι από τις 9.9.2013, η αρμοδιότητα της αδειοδότησης, ρύθμισης και εποπτείας των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων έχει μεταφερθεί από την Υ.Σ.Ε. στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, όπως προνοείται στον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013 και στον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013 με βάση το Μνημόνιο Συναντήληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας.

Coopilot-project.eu

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για διορισμό διαιτητών

Συνδέσεις

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων

About Cyprus

Η Ευρώπη σου