Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Παρουσίαση


Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Σ.Ε.) είναι κυβερνητική Υπηρεσία της οποίας προΐσταται ο Έφορος Υπηρεσίαs Συνεργατικών Εταιρειών. Ο Έφορος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Υ.Σ.Ε., διευθύνει και ελέγχει την Υπηρεσία, εφαρμόζει την πολιτική που καθορίζει, υπό την προεδρία του, η Επιτροπή της Υπηρεσίας και εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων της σχετικής Νομοθεσίας. Με βάση τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985-2014, ο Έφορος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο πέντε ετών, η οποία είναι ανανεώσιμη.

Με βάση τους πιο πάνω Νόμους, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει, επίσης, για περίοδο πέντε ετών, τέσσερα πρόσωπα ως μέλη της Επιτροπής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, της οποίας προεδρεύει ο Έφορος. Δύο από τα εν λόγω μέλη προέρχονται από κατάλογο με διπλάσιο, τουλάχιστον, αριθμό προσώπων, τον οποίον υποβάλει η Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία Λτδ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Υ.Σ.Ε. είναι επίσης ανανεώσιμη. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη χάραξη και εφαρμογή της γενικότερης πολιτικής και στρατηγικής της Υπηρεσίας με βάση τη σχετική Νομοθεσία.

Πρωταρχικό μέλημα της Υ.Σ.Ε. είναι η διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των Συνεργατικών Εταιρειών, καθώς και η διατήρηση και ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού προς στο Συνεργατικό Κίνημα, ούτως ώστε αυτό να συνεχίσει να διαδραματίζει το σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό του ρόλο.

Η επίτευξη των πιο πάνω στόχων επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα της Υ.Σ.Ε., όσο και στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των Συνεργατικών Εταιρειών. Ο Έφορος και οι Λειτουργοί της Υπηρεσίας διατηρούν συχνές και προσωπικές επαφές με τους αξιωματούχους των Εταιρειών, τους οποίους συμβουλεύουν κατάλληλα σε σχέση με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις Εταιρείες τους. Ο Έφορος και οι Λειτουργοί συμβουλεύουν και υποδεικνύουν τη λήψη διαφόρων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω Εταιρειών.


EEA and Norway Grants Cyprus

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εταιρικού Εθελοντισμού και Εθελοντικής Προσφοράς

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά