Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Παρουσίαση


Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Σ.Ε.) είναι κυβερνητική Υπηρεσία της οποίας προΐσταται ο Έφορος Υπηρεσίαs Συνεργατικών Εταιρειών. Ο Έφορος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Υ.Σ.Ε., διευθύνει και ελέγχει την Υπηρεσία, εφαρμόζει την πολιτική που καθορίζει, υπό την προεδρία του, η Επιτροπή της Υπηρεσίας και εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων της σχετικής Νομοθεσίας. Με βάση τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985-2014, ο Έφορος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο πέντε ετών, η οποία είναι ανανεώσιμη.

Με βάση τους πιο πάνω Νόμους, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει, επίσης, για περίοδο πέντε ετών, τέσσερα πρόσωπα ως μέλη της Επιτροπής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, της οποίας προεδρεύει ο Έφορος. Δύο από τα εν λόγω μέλη προέρχονται από κατάλογο με διπλάσιο, τουλάχιστον, αριθμό προσώπων, τον οποίον υποβάλει η Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία Λτδ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Υ.Σ.Ε. είναι επίσης ανανεώσιμη. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη χάραξη και εφαρμογή της γενικότερης πολιτικής και στρατηγικής της Υπηρεσίας με βάση τη σχετική Νομοθεσία.

Πρωταρχικό μέλημα της Υ.Σ.Ε. είναι η διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των Συνεργατικών Εταιρειών, καθώς και η διατήρηση και ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού προς στο Συνεργατικό Κίνημα, ούτως ώστε αυτό να συνεχίσει να διαδραματίζει το σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό του ρόλο.

Η επίτευξη των πιο πάνω στόχων επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα της Υ.Σ.Ε., όσο και στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των Συνεργατικών Εταιρειών. Ο Έφορος και οι Λειτουργοί της Υπηρεσίας διατηρούν συχνές και προσωπικές επαφές με τους αξιωματούχους των Εταιρειών, τους οποίους συμβουλεύουν κατάλληλα σε σχέση με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις Εταιρείες τους. Ο Έφορος και οι Λειτουργοί συμβουλεύουν και υποδεικνύουν τη λήψη διαφόρων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω Εταιρειών.


EEA and Norway Grants Cyprus

Ενημερωτικές /Εκπαιδευτικές Ημερίδες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και την εγγραφή στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά