Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Παρουσίαση


Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Σ.Ε.) είναι κυβερνητική Υπηρεσία της οποίας προΐσταται ο Έφορος Υπηρεσίαs Συνεργατικών Εταιρειών. Ο Έφορος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Υ.Σ.Ε., διευθύνει και ελέγχει την Υπηρεσία, εφαρμόζει την πολιτική που καθορίζει, υπό την προεδρία του, η Επιτροπή της Υπηρεσίας και εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων της σχετικής Νομοθεσίας. Με βάση τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985-2014, ο Έφορος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο πέντε ετών, η οποία είναι ανανεώσιμη.

Με βάση τους πιο πάνω Νόμους, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει, επίσης, για περίοδο πέντε ετών, τέσσερα πρόσωπα ως μέλη της Επιτροπής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, της οποίας προεδρεύει ο Έφορος. Δύο από τα εν λόγω μέλη προέρχονται από κατάλογο με διπλάσιο, τουλάχιστον, αριθμό προσώπων, τον οποίον υποβάλει η Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία Λτδ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Υ.Σ.Ε. είναι επίσης ανανεώσιμη. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη χάραξη και εφαρμογή της γενικότερης πολιτικής και στρατηγικής της Υπηρεσίας με βάση τη σχετική Νομοθεσία.

Η Επιτροπή Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

 • Κύπρος Πρωτοπαπάς
  Πρόεδρος της Επιτροπής και Αναπληρωτής Έφορος της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών
  Διορισμός: 16.07.2014
 • Σωτήρης Χ''Μιχαήλ
  Πρώην Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
  Πρώτος διορισμός: 30.04.2014 – 29.04.2019 (πενταετής θητεία)
 • Χρίστος Μακρίδης
  Εγκεκριμένος Λογιστής
  Πρώτος διορισμός: 30.04.2014 – 29.04.2019 (πενταετής θητεία)
 • Ανδρέας Σεργίου
  Εγκεκριμένος Λογιστής
  Πρώτος διορισμός: 30.04.2014 – 05.12.2016
  (διετής θητεία)
 • Αντώνης Παρτέλλας
  Εγκεκριμένος Λογιστής
  Πρώτος διορισμός: 30.04.2014 – 05.12.2016
  (διετής θητεία)

Σημείωση: Οι κ. Α. Σεργίου και Α. Παρτέλλας διορίστηκαν στις 30.04.2014 σε αντικατάσταση, καθώς και για το υπόλοιπο της θητείας των δύο εκ των τεσσάρων τέως μελών της Επιτροπής, οι οποίοι υπόβαλαν την παραίτηση τους οικιοθελώς με τη λήξη της θητείας των άλλων δύο μελών της Επιτροπής στις 9.9.2013.

Πρωταρχικό μέλημα της Υ.Σ.Ε. είναι η διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των Συνεργατικών Εταιρειών, καθώς και η διατήρηση και ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού προς στο Συνεργατικό Κίνημα, ούτως ώστε αυτό να συνεχίσει να διαδραματίζει το σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό του ρόλο.

Η επίτευξη των πιο πάνω στόχων επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα της Υ.Σ.Ε., όσο και στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των Συνεργατικών Εταιρειών. Ο Έφορος και οι Λειτουργοί της Υπηρεσίας διατηρούν συχνές και προσωπικές επαφές με τους αξιωματούχους των Εταιρειών, τους οποίους συμβουλεύουν κατάλληλα σε σχέση με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις Εταιρείες τους. Ο Έφορος και οι Λειτουργοί συμβουλεύουν και υποδεικνύουν τη λήψη διαφόρων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω Εταιρειών.

Αποτέλεσμα όλων των μεταρρυθμίσεων που προώθησε η Υ.Σ.Ε., σε συνεργασία με τους άλλους φορείς του Συνεργατικού Κινήματος, καθώς και μέσα από το έργο που η ίδια επιτελεί, με βάση τις εκάστοτε αρμοδιότητές της, οι Συνεργατικές Εταιρείες έχουν καταστεί πιο ανταγωνιστικές, προσφέροντας βελτιωμένα καθώς και νέα προϊόντα /υπηρεσίες, τόσο στα μέλη τους, όσο και στους πελάτες τους. Οι Συνεργατικές Εταιρείες ενισχυμένες σε όλους τους τομείς λειτουργίας και δραστηριότητάς τους είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τυχόν προκλήσεις που παρουσιάζονται και να λειτουργούν τόσο αποτελεσματικά όσο και αποδοτικά μέσα στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Coopilot-project.eu

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για διορισμό διαιτητών

Συνδέσεις

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων

About Cyprus

Η Ευρώπη σου