Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Ιστορικό


O πρώτος περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος θεσπίστηκε το 1914 και αρμόδια Υπηρεσία για την προώθηση του θεσμού του Συνεργατισμού στην Κύπρο ήταν το Τμήμα Γεωργίας. Το 1935, η αποικιοκρατική Κυβέρνηση δια Νόμου προχώρησε στη σύσταση του Τμήματος Συνεργατικής Ανάπτυξης, το οποίο είχε ως αρμοδιότητα την ανάπτυξη και τη στήριξη των Συνεργατικών Εταιρειών στην Κύπρο.

Από την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 1960, μέχρι και την αποχώρηση της τουρκοκυπριακής κοινότητας από τη διακυβέρνηση του Κράτους, υφίσταντο δύο Τμήματα Συνεργατικής Ανάπτυξης. Το ένα υπαγόταν στην Ελληνοκυπριακή Κοινοτική Συνέλευση και το άλλο στην Τουρκοκυπριακή Κοινοτική Συνέλευση.

Με τη ψήφιση του Νόμου περί Συνεργατικών Εταιρειών το 1985, το Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης είχε υπό την αρμοδιότητα του, ως Τμήμα του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας, τόσο την ανάπτυξη των Συνεργατικών Εταιρειών, όσο και την εποπτεία τους, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός ισχυρού Συνεργατικού Κινήματος.

Τον Ιούλιο 2003, με την ανεξαρτητοποίηση και εγκαθίδρυση της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Ε.Α.Σ.Ε.), η ανάπτυξη και η εποπτεία των Συνεργατικών Εταιρειών συνεχίστηκαν σε αναβαθμισμένο επίπεδο.

Τον Δεκέμβριο του 2012, με βάση τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από το Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας για δημοσιονομική εξυγίανση και αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, η Υπηρεσία μετονομάστηκε αρχικά σε Υπηρεσία Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Ε.Σ.Ε) και στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο του 2013, σε Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Σ.Ε.), κατόπιν τροποποίησης της σχετικής Νομοθεσίας. Σύμφωνα με τον περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο του 2013 (Ν.107(Ι)2013) και τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2013 (Ν.102(Ι)/2013), η αρμοδιότητα αδειοδότησης, ρύθμισης και εποπτείας των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, μεταφέρεται από την Υ.Σ.Ε. στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.


Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

EEA and Norway Grants Cyprus

Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για Συνεργασία με Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά