Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών
Εκδόσεις > Ετήσια Έκθεση

ΕκδόσειςΕτήσια Έκθεση

Τα πιο κάτω αφορούν το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Σ.Ε.) 2011:

Σύμφωνα με τον περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο του 2013 (Ν.107(Ι)/2013) και τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2013 που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9/9/2013, η αρμοδιότητα αδειοδότησης, ρύθμισης και εποπτείας των Σ.Π.Ι. μεταφέρεται από την Υ.Σ.Ε. στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Κ.Τ.Κ.).

Η Υ.Σ.Ε. παραμένει αρμόδια για θέματα εγγραφής συνεργατικών εταιρειών και λειτουργίας τους στη βάση των συνεργατικών αρχών και της συνεργατικής νομοθεσία. Περαιτέρω, είναι αρμόδια για θέματα διασφάλισης της συνετής διαχείρισης των συνεργατικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται εκτός του πιστωτικού τομέα, καθώς και για θέματα γενικότερης προώθησης του Συνεργατικού Θεσμού στην Κύπρο.

Με βάση την πιο πάνω τροποποίηση των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων, εισάγονται, επίσης, ρυθμίσεις που αφορούν την:
 • Ανακεφαλαιοποίηση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) Λτδ και των Σ.Π.Ι., μέσω της απόκτησης κεφαλαίου της Σ.Κ.Τ. από την Κυπριακή Δημοκρατία. Για το σκοπό αυτό προνοείται η έκδοση συνήθων μετοχών (αντί μετοχών τάξης Β΄), οι οποίες είναι δυνατό να κατέχονται και από μη μέλη των Σ.Π.Ι. και οι οποίες φέρουν μία ψήφο ανά μετοχή.
 • Κατάργηση όλων των κανονιστικών αποφάσεων, οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών που εκδόθηκαν από την Υ.Σ.Ε., δυνάμει των καταργούμενων διατάξεων του βασικού Νόμου.
 • Κατάργηση των περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) Θεσμών του 2000 έως 2009 και υπαγωγή του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων των Σ.Π.Ι. κάτω από το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων, του οποίου τη διαχείριση ασκεί Διαχειριστική Επιτροπή, αποτελούμενη από στελέχη της Κ.Τ.Κ. και του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Οποιαδήποτε αναφορά σε οποιοδήποτε νόμο, κανονισμό ή οδηγία σε αρμοδιότητες της Υ.Σ.Ε., οι οποίες αφορούν την αδειοδότηση, ρύθμιση, εποπτεία και λήψη εποπτικών μέτρων σε σχέση με οποιοδήποτε ίδρυμα, εταιρεία ή οργανισμό (όπως π.χ. είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από τα Σ.Π.Ι., τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που συστάθηκαν ως Συνεργατικές Εταιρείες, η εφαρμογή από τα Σ.Π.Ι. των προνοιών του περί Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου, του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου και του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου), αρχομένης της 9.9.2013, με βάση τους πιο πάνω Νόμους, παύει να ισχύει και οι εν λόγω αρμοδιότητες ασκούνται πλέον από την Κ.Τ.Κ. Συνεπώς, οποιαδήποτε σχετική οδηγία εκδόθηκε από την Υ.Σ.Ε. καταργείται και εφαρμόζεται η αντίστοιχη οδηγία της Κ.Τ.Κ.

 • Ετήσια Έκθεση 2012

 • Ετήσια Έκθεση 2011

 • Ετήσια Έκθεση 2010

 • Ετήσια Έκθεση 2003-2009

 • Ετήσια Έκθεση 2000-2002


 • Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

  EEA and Norway Grants Cyprus

  Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για Συνεργασία με Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

  Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

  Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

  Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

  Coopilot-project.eu

  Συνδέσεις

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Κάν΄το Ηλεκτρονικά