Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Συνήθεις Ερωτήσεις


Για διευκόλυνση και πληροφόρηση του κοινού περί θεμάτων που αφορούν τις Συνεργατικές Εταιρείες, καταγράφονται οι πιο κάτω συνήθεις ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις:1. Ποίοι Νόμοι διέπουν τις Συνεργατικές Εταιρείες;

2. Τι είναι οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμοί;

3. Από τι απαρτίζεται η Συνεργατική Νομοθεσία;

4. Ποιά Υπηρεσία είναι αρμόδια για τις Συνεργατικές Εταιρείες;

5. Ποιός προΐσταται της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών;

6. Ποιός καθορίζει την πολιτική και εποπτεύει την εφαρμογή της πολιτικής της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών;

7. Από πόσα μέλη απαρτίζεται η Επιτροπή Συνεργατικών Εταιρειών;

8. Ποιές είναι οι κύριες δραστηριότητες της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών;

9. Ποιός είναι ο κύριος σκοπός των Συνεργατικών Εταιρειών;

10. Σε ποιούς τομείς δραστηριοποιούνται οι Συνεργατικές Εταιρείες στην Κύπρο;

11. Ποιοί είναι οι διάφοροι τύποι των Συνεργατικών Εταιρειών, όπως ορίζονται από τον Νόμο;

12. Ποιοί είναι οι όροι εγγραφής μέλους σε μια συνεργατική εταιρεία;

13. Τι είναι ο Κεντρικός Φορέας;

14. Ποιές αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών επηρεάζονται με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο του 2013 (Ν.107(Ι)/2013);


1. Ποίοι Νόμοι διέπουν τις Συνεργατικές Εταιρείες;

Οι Νόμοι περί Συνεργατικών Εταιρειών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή καταργούνται. Σημειώνεται ό,τι όσον αφορά τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, τα θέματα αδειοδότησης, καθώς και τα θέματα ρύθμισης και εποπτείας διέπονται από τους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους, όπως, επίσης, αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή καταργούνται. Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


2. Τι είναι οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμοί;

Είναι Κανονισμοί, οι οποίοι εδίδονται κατά εξουσιοδότηση των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Βουλή.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


3. Από τι απαρτίζεται η Συνεργατική Νομοθεσία;

Από τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους και Θεσμούς, τα Διατάγματα, τις Οδηγίες και τις Εγκυκλίους του Εφόρου Συνεργατικών Εταιρειών.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


4. Ποιά Υπηρεσία είναι αρμόδια για τις Συνεργατικές Εταιρείες;

Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών. Όσον αφορά θέματα αδειοδότησης, καθώς και ρύθμισης και εποπτείας των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων αρμόδια Αρχή είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


5. Ποιός προΐσταται της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών;

Ο Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών ΕταιρειώνKάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


6. Ποιός καθορίζει την πολιτική και εποπτεύει την εφαρμογή της πολιτικής της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών;

Η Επιτροπή Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


7. Από πόσα μέλη απαρτίζεται η Επιτροπή Συνεργατικών Εταιρειών;

Από πέντε μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του Εφόρου Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


8. Ποιές είναι οι κύριες δραστηριότητες της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών;

Η εγγραφή των Συνεργατικών Εταιρειών, η παρακολούθηση της εφαρμογής της Συνεργατικής Νομοθεσίας, η περαιτέρω προώθηση του Συνεργατικού Θεσμού στην Κύπρο, η εφαρμοφή του Θεσμού των διαιτησιών, η συμβολή στις συγχώνευσεις μεταξύ συνεργατικών εταιρειών, η εκκαθάριση και διάλυση συνεργατικών εταιρειών και η διαχείρηση των υποθέσεων των εκτοπισμένων μη δραστηριοποιημένων Συνεργατικών Εταιρειών.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


9. Ποιός είναι ο κύριος σκοπός των Συνεργατικών Εταιρειών;

Η βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και μορφωτικής θέσης των μελών τους, σύμφωνα με τις "Διεθνείς Συνεργτατικές Αρχές" της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


10. Σε ποιούς τομείς δραστηριοποιούνται οι Συνεργατικές Εταιρείες στην Κύπρο;

Στον Πιστωτικό Τομέα, στον Καταναλωτικό και Προμηθευτικό Τομέα, στον Τομέα Διάθεσης και Εμπορίας Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων, στον Τομέα Μεταποίησης, καθώς και στον Τομέα Υπηρεσιών.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


11. Ποιοί είναι οι διάφοροι τύποι των Συνεργατικών Εταιρειών, όπως ορίζονται από τον Νόμο;

"Πρωτοβάθμια Συνεργατική Εταιρεία" - Συνεργατική Εταιρεία της οποίας μέλη είναι μόνο φυσικά πρόσωπα (τουλάχιστον 12 άτομα).
"Δευτεροβάθμια Συνεργατική Εταιρεία" - Συνεργατική Εταιρεία, η οποία έχει ως μέλη της, είτε 12 φυσικά πρόσωπα και μια πρωτοβάθμια Συνεργατική Εταιρεία, είτε τουλάχιστον 5 προωτοβάθμιες.
"Τριτοβάθμια Συνεργατική Εταιρεία" - Συνεργατική Εταιρεία, της οποίας τουλάχιστον ένα μέλος είναι δευτεροβάθμια συνεργατική εταιρεία.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


12. Ποιοί είναι οι όροι εγγραφής μέλους σε μια συνεργατική εταιρεία;

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να γίνει μέλος σε οποιαδήποτε Συνεργατική Εταιρεία, νοουμένου ότι πληροί τα κριτήρια του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας του, καθώς και να διαμένει ή να είναι ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας, η οποία να βρίσκεται μέσα στην περιοχή των εργασιών της εταιρείας.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


13. Τι είναι ο Κεντρικός Φορέας;

Ο Κεντρικός Φορέας, τον ρόλο του οποίου επιτελεί η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Σ.Κ.Τ.), είναι ο Φορέας με τον οποίο είναι συνδεδεμένα όλα τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (Σ.Π.Ι.). Μεταξύ της Σ.Κ.Τ. και των συνδεδεμένων Σ.Π.Ι. υπάρχει αμφίδρομη εγγύηση.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


14. Ποιές αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών επηρεάζονται με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο του 2013 (Ν.107(Ι)/2013);

Η αρμοδιότητα αδειοδότησης, ρύθμισης και εποπτείας των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων μεταφέρεται από την Υπηρεσία Συνεργατικών Ετατιρειών (Υ.Σ.Ε.) στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Κ.Τ.Κ.).Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας
Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

EEA and Norway Grants Cyprus

Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για Συνεργασία με Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά