Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Ανακοινώσεις


Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών
25/05/2018


Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΣΕ) παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η ΥΣΕ επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα (ΠΔ) και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στις αρμοδιότητες/ευθύνες της ΥΣΕ.

Η ΥΣΕ εφαρμόζει τις πρόνοιες της εκάστοτε εν ισχύ εθνικής Νομοθεσίας, καθώς και τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «ΓΚΠΔ»), με στόχο την προστασία της ιδιωτικότητας και τον χειρισμό των ΠΔ με δίκαιο και διαφανή τρόπο.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.pdf

Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

EEA and Norway Grants Cyprus

Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για Συνεργασία με Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά