Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Εργασίες


Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Σ.Ε.) είναι αρμόδια για θέματα εγγραφής συνεργατικών εταιρειών και λειτουργίας όλων τους στη βάση των συνεργατικών αρχών και της Συνεργατικής Νομοθεσίας. Είναι, επίσης, αρμόδια για θέματα διασφάλισης της συνετής διαχείρισης των συνεργατικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, καθώς και για θέματα γενικότερης προώθησης του Συνεργατικού Θεσμού στην Κύπρο. Οι κύριες εργασίες της Υπηρεσίας ομαδοποιούνται ως ακολούθως:

Εγγραφή Συνεργατικών Εταιρειών

Για την εγγραφή μιας Συνεργατικής Εταιρείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στον Έφορο. Ο Έφορος αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι σχετικές πρόνοιες της Νομοθεσίας, εγγράφει την εταιρεία στο «Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών», επικυρώνει τους Ειδικούς Κανονισμούς της και εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής.

Συγκέντρωση και Επεξεργασία Στατιστικών Στοιχείων

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Υ.Σ.Ε. μεριμνά για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, αξιολόγηση, και αξιοποίηση διαφόρων στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών, όσον αφορά τις Συνεργατικές Εταιρείες, τόσο σε συγκεντρωτική όσο και σε ατομική βάση. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται για την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση της Επιτροπής Υ.Σ.Ε., καθώς και για τη διεξαγωγή διαφόρων ερευνών και μελετών σε σχέση με το Συνεργατικό Τομέα της Κύπρου.

Εκκαθάριση και Διάλυση Συνεργατικών Εταιρειών

Σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες των περί Συνεργατικών Εταιριών Νόμων, ο Έφορος έχει την εξουσία να διατάξει την εκκαθάριση μιας Συνεργατικής Εταιρείας και να διορίσει εκκαθαριστή για τον σκοπό αυτό. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο Έφορος εκδίδει, επίσης, διαταγή, η οποία ακυρώνει την εγγραφή της εν λόγω εταιρείας και συνεπώς αυτή διαλύεται.


Διαχείρηση Υποθέσεων Εκτοπισμένων Συνεργατικών Εταιρειών

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Κ.Δ.Π.) 143/2007 έχει αναθέσει στον Έφορο της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών τη διαχείρηση των υποθέσεων 206 εκτοπισμένων Συνεργατικών Εταιρειών, οι οποίες δεν έχουν επαναδραστηριοποιηθεί στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά την τουρκική εισβολή του 1974.


Παρακολούθηση /Εφαρμογή Συνεργατικής Νομοθεσίας και άλλων Σχετικών Νομοθεσιών

Η Υ.Σ.Ε. έχει την ευθύνη να παρακολουθεί και να επιβεβαιώνει την πιστή εφαρμογή από τις Συνεργατικές Εταιρείες των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων και Θεσμών, καθώς και των οδηγιών και εγκυκλίων του Εφόρου σε σχέση με τις διάφορες εργασίες και δραστηριότητες τους. Ο έλεγχος αυτός αφορά, μεταξύ άλλων, τη συμμόρφωση των συνεργατικών εταιρειών με τις διατάξεις της Νομοθεσίας σε σχέση με τα προσόντα και τους όρους εγγραφής μελών, την τροποποίηση των ειδικών κανονισμών, την έκδοση μετοχών και τίτλων, τα μητρώα μελών και μετόχων, τις επενδύσεις κεφαλαίων των μη πιστωτικών συνεργατικών εταιρειών, καθώς και τον έλεγχο της λειτουργίας και της οικονομικής τους κατάστασης, τη δίαθεση κερδών, τις συνεισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς, τις συγχωνεύσεις, τις ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης, τις γενικές συνελεύσεις, καθώς και τις εκλογές και τις συνεδριάσεις των επιτροπειών. Σημειώνεται, ότι πέραν της αρμοδιότητας για κατάρτιση, εκσυγχρονισμό και εφαρμογή της περί Συνεργατικών Εταιρειών Νομοθεσίας, η Υ.Σ.Ε. έχει την ευθύνη να παρακολουθεί, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, την πιστή εφαρμογή από τις Συνεργατικές Εταιρείες άλλων νομοθεσιών, οι οποίες τις επηρεάζουν.


Υποβολή Εισηγήσεων και Ετοιμασία Νομοσχεδίων

Πρόσθετα των πιο πάνω, η Υ.Σ.Ε. υποβάλλει εισηγήσεις στο αρμόδιο Υπουργείο και ετοιμάζει νομοσχέδια για τροποποίηση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και των Θεσμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, περιλαμβανομένης της εναρμόνισης με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) περί εταιρικού δικαίου, οι οποίες δυνατό να εφαρμόζονται στα συνεργατικά ιδρύματα.


Ευρωπαϊκές Συνεργατικές Εταιρείες

Η Υ.Σ.Ε. έχει επίσης την ευθύνη για εγγραφή Ευρωπαϊκών Συνεργατικών Εταιρειών (SCE), οι οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τον Κανονισμό της Ε.Ε. 1435/2003 και τον σχετικό εθνικό νόμο (ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1435/2003 περί του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας Νόμος του 2006 [Ν.159(Ι)/2006]) και γενικά εθνική αρχή (national authority) για την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού στην Κύπρο. Περαιτέρω, η Υ.Σ.Ε. παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στην Ε.Ε. σχετικά με τον πιο πάνω Κανονισμό και την Οδηγία 2003/72/ΕΚ για τις Ευρωπαϊκές Συνεργατικές Εταιρείες, καθώς και τις οδηγίες περί εταιρικού δικαίου, οι οποίες δυνατό να εφαρμόζονται στα συνεργατικά ιδρύματα.


Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά