Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Ανακοινώσεις


Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων
29/02/2024


Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, αρμόδια αρχή, μεταξύ άλλων, και για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, ανακοινώνει την έναρξη αποδοχής αιτήσεων για εγγραφή επιχειρήσεων, που πληρούν τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας, στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις αποτελούν νέο θεσμό στην Κύπρο και διέπονται από τον περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμο και Κανονισμούς.

Προβλέπονται δύο είδη Κοινωνικών Επιχειρήσεων (ΚΕ):

(α) η ΚΕ γενικού σκοπού, η οποία έχει ως κύριο σκοπό λειτουργίας την κοινωνική αποστολή μέσω της προώθησης κοινωνικών, πολιτιστικών ή/και περιβαλλοντικών δράσεων με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας, και
(β) η ΚΕ ένταξης, η οποία έχει ως κύριο σκοπό λειτουργίας την κοινωνική αποστολή μέσω της εργοδότησης κατά δέκα τοις εκατόν (10%) κατ’ ελάχιστον, ως εργατικό δυναμικό, ατόμων με αναπηρίες και κατά τριάντα τοις εκατόν (30%) κατ’ ελάχιστον, ως εργατικό δυναμικό, ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (Παράρτημα του Νόμου).

Πιο κάτω παρατίθενται :

(α) Οι περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμοι του 2020 και 2023 (http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2020_1_207/full.html - ανεπίσημο ενοποιημένο κείμενο από cylaw)
(β) Οι περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κανονισμοί του 2023
(γ) Κατευθυντήριες Γραμμές και Έντυπο Αίτησης

Σημειώνεται επίσης ότι η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες προωθούν κίνητρα για στήριξη των επιχειρήσεων που θα εγγραφούν στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOι περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κανονισμοί του 2023.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚατευθυντήριες Γραμμές & Έντυπο Αίτησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΈντυπο Αίτησης (word).docx

Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

EEA and Norway Grants Cyprus

Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για Συνεργασία με Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά