Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Παρουσίαση


Ιστορικό

Η ίδρυση του Συνεργατικού Κινήματος της Κύπρου, στις αρχές του εικοστού αιώνα, ήταν η πιο ουσιαστική αντίδραση της κοινωνίας ενάντια στην οικονομική και κοινωνική καταπίεση του ατόμου και κυρίως ενάντια στο φαινόμενο της τοκογλυφίας. Η μακρόχρονη παραμονή της Κύπρου κάτω από το ζυγό ξένων κατακτητών είχε καθοριστικές επιπτώσεις για την κυπριακή κοινωνία. Το κοινωνικό σύστημα που επιβλήθηκε στο λαό της Κύπρου ανέκοπτε κάθε φιλοπρόοδη προσπάθεια και αναχαίτιζε κάθε ατομική πρωτοβουλία. Μέσα σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες, τέθηκε σε εφαρμογή ο Συνεργατικός Θεσμός, ο οποίος με επίκεντρο του τον άνθρωπο, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, τόσο στην οικονομική ανάπτυξη, όσο και στην κοινωνική πρόοδο του κυπριακού λαού.

H πρώτη Συνεργατική Εταιρεία συστάθηκε το 1909 με την ίδρυση της “Χωρικής Τράπεζας Λευκονοίκου”. Το 1914 το Νομοθετικό Σώμα ψήφισε το Νόμο 13 “περί Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών”. Παρά τη θέσπιση του Νόμου, η ανάπτυξη του Συνεργατισμού τα επόμενα χρόνια υπήρξε περιορισμένη, αφού η έλλειψη των πρώτων κεφαλαίων και η απουσία προσώπων με επαρκή μόρφωση ήταν τα κύρια προβλήματα που εμπόδιζαν την ίδρυση Συνεργατικών Εταιρειών. Το 1923 τέθηκε σε ισχύ ξεχωριστός νόμος, ο οποίος προέβλεπε την ίδρυση Συνεργατικών Εταιρειών μη πιστωτικού χαρακτήρα. Επίσης, την ίδια περίοδο, η αποικιοκρατική κυβέρνηση παραχώρησε στις Συνεργατικές Εταιρείες, μέσω του Δανειστικού Ταμείου, δάνεια συνολικού ύψους £20.000 (αγγλικές λίρες) για να βοηθήσει στην ανάπτυξη του Θεσμού.

Το 1925, η κυβέρνηση, με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν λόγω του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ίδρυσε τη Γεωργική Τράπεζα, σκοπός της οποίας ήταν η παραχώρηση μακροπρόθεσμων πιστώσεων προς τους γεωργούς. Τα δάνεια αυτά παραχωρούνταν μέσω των Συνεργατικών Εταιρειών έναντι υποθήκης, η οποία εγγραφόταν στο όνομα της Εταιρείας και στη συνέχεια μεταβιβαζόταν, αμέσως, στη Γεωργική Τράπεζα.

Παρόλο που η Γεωργική Τράπεζα, κατά γενική εκτίμηση, δεν μπόρεσε να πετύχει τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε, εντούτοις επηρέασε πολύ θετικά την επέκταση του Συνεργατικού Κινήματος στη Κύπρο. Η παρεμβολή των Συνεργατικών Εταιρειών στη δανειοδοτική διαδικασία, ώθησε τους κατοίκους των κοινοτήτων να προχωρήσουν στην ίδρυση Συνεργατικών Εταιρειών με αποτέλεσμα το 1935, ο αριθμός των Εταιρειών να ανέλθει σε 273 από 24 που ήταν το 1924.

Το 1937 ιδρύθηκε η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, σκοπός της οποίας ήταν η δημιουργία κεφαλαίων του Συνεργατικού Κινήματος και η αυτοχρηματοδότησή του. Η Τράπεζα δεχόταν ως καταθέσεις τα πλεονάσματα των εύπορων Συνεργατικών Εταιρειών και παραχωρούσε στις πιο αδύναμες δάνεια με ευνοϊκούς όρους, τα οποία οι Συνεργατικές στη συνέχεια παραχωρούσαν στα μέλη τους υπό μορφή βραχυπρόθεσμων πιστώσεων. Πέραν από την αποδοχή καταθέσεων και τη χορήγηση δανείων, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα προμήθευε τους αγρότες με διάφορα γεωργικά χρειώδη και ενεργούσε ως αντιπρόσωπος της κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση διαφόρων αναπτυξιακών γεωργικών προγραμμάτων κ.λπ., εργασίες οι οποίες διεξάγονται μέχρι σήμερα.

Κατά την περίοδο 1936-1974 το Συνεργατικό Κίνημα στη Κύπρο είχε γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη. Η τουρκική εισβολή του 1974 επέφερε, όμως, μεγάλο πλήγμα στις Συνεργατικές Εταιρείες και γενικά στην οικονομία της Κύπρου. Παρά τα σοβαρά προβλήματα που δημιούργησε η εισβολή και στη συνέχεια η κατοχή και ο εκτοπισμός του ενός τρίτου του κυπριακού πληθυσμού, το Συνεργατικό Κίνημα, ως ο βασικότερος πρωταγωνιστής, συνέβαλε καθοριστικά στη σημαντική μείωση του στεγαστικού προβλήματος που δημιουργήθηκε, παρά το σοβαρό πλήγμα που το ίδιο είχε υποστεί, απαλλάσσοντας έτσι το Κράτος από πολλά προβλήματα και συμβάλλοντας, παράλληλα, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η οποία αποτελεί το αναγκαίο υπόβαθρο κάθε αναπτυξιακής δραστηριότητας. Το Κίνημα, στην προσπάθεια του να βοηθήσει στην επαναδραστηριοποίηση και απασχόληση των εκτοπισθέντων, προχώρησε στην ίδρυση νέων μεγάλων Συνεργατικών Εταιρειών στον τομέα της βιομηχανίας και στην επαναδραστηριοποίηση υφιστάμενων. Δυστυχώς, η ενέργεια αυτή απέτυχε με αποτέλεσμα να επέλθει σοβαρή οικονομική κρίση στο Κίνημα και στις αρχές του 1980 οι εταιρείες αυτές τέθηκαν υπό εκκαθάριση.

Εντούτοις, το Συνεργατικό Κίνημα της Κύπρου επιβίωσε και σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο δυνατά και καλά οργανωμένα Συνεργατικά Κινήματα στον κόσμο. Η συμβολή του στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών του και γενικότερα του κυπριακού λαού είναι ουσιώδης. Το κοινωφελές έργο του Συνεργατικού Κινήματος καλύπτει, σήμερα, όλες τις εκφάνσεις της κυπριακής κοινωνίας, διατηρώντας πάντα τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα.

Αυτά τα επιτεύγματατου Συνεργατικού Κινήματος επιφορτίζουν τους αξιωματούχους και όλους τους φορείς του Κινήματος με αυξημένα καθήκοντα και ευθύνες. Απαιτείται απ’ όλους προσήλωση στο Νόμο, στους Κανονισμούς και στις αρχές του Συνεργατισμού για σωστή διαχείριση και διεύθυνση των Συνεργατικών Εταιρειών. Πρωταρχικοί στόχοι των Συνεργατικών Εταιρειών είναι η συνεχής ανάπτυξη τους, η βελτίωση και η αναβάθμιση των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρουν στους τομείς των δραστηριοτήτων τους, καθώς και η συνεχής βελτίωση του οργανωτικού πλαισίου για προσαρμογή τους στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον και στις οποιεσδήποτε προκλήσεις της αγοράς. Επιπλέον, οι Συνεργατικές Εταιρείες δίνουν μεγάλη έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση και αναβάθμιση του προσωπικού και των αξιωματούχων τους, οι οποίοι επιτελούν πρωταρχικό ρόλο στην επιτυχία του Συνεργατικού Κινήματος.

Τα πιο πάνω αποτελούν τα απαραίτητα στοιχεία για την εδραίωση των επιτευγμάτων των Συνεργατικών Εταιρειών και την παραπέρα πρόοδο του Κινήματος.

Λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, οι οποίες προέκυψαν από τη διεθνή κρίση που ξέσπασε το 2008, η Κυπριακή Δημοκρατία εξαναγκάστηκε να προσφύγει στον Μηχανισμό Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από το αρχικό και στη συνέχεια το οριστικοποιημένο Μνημόνιο Συναντίληψης, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας, το Δεκέμβριο του 2012 και Απρίλιο του 2013, αντίστοιχα, για δημοσιονομική εξυγίανση και αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, καταρτίστηκε Σχέδιο Αναδιάρθρωσης για τον Συνεργατικό Πιστωτικό Τομέα, το οποίο εγκρίθηκε από την Τρόικα. Το εν λόγω Σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συρρίκνωση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα, μέχρι τις 22 Μαρτίου του 2014, σε 18 Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, παγκύπρια, την ανακεφαλαίωση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα με €1.5 δις σε χρεόγραφο από το Κράτος, το οποίο θα εξασφαλιστεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, καθώς και διαρθρωτικές και άλλες μεταρρυθμίσεις. Η κεφαλαιοποίηση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα από το Κράτος θα πραγματοποιηθεί με την απόκτηση του 99% του μετοχικού του κεφαλαίου της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, η οποία επιτελεί τον ρόλο του Κεντρικού Φορέα με τον οποίο όλα τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (Σ.Π.Ι.) είναι συνδεδεμένα. Σύμφωνα με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα διατηρούν το δικαίωμα επανάκτησης των μετοχών τους από το Κράτος, αφού καταβληθεί σ’ αυτό συσσωρευμένο ποσό απόδοσης 10%.

Το Συνεργατικό Κίνημα είναι αποφασισμένο με σωστή διαχείριση και σκληρή δουλειά να επανακτήσει τις μετοχές του, θέτοντας και πάλι το Κίνημα στα χέρια των μελών του και διασφαλίζοντας, παράλληλα, τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα.

  Λειτουργία

  Οι Συνεργατικές Εταιρείες λειτουργούν με βάση τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους και Θεσμούς, τις Οδηγίες, τα Διατάγματα, τις Εγκυκλίους που εκδίδει ο Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, καθώς και με βάση τους Ειδικούς Κανονισμούς τους. Σημειώνεται ότι, η αρμοδιότητα για αδειοδότηση, ρύθμιση και εποπτεία των Σ.Π.Ι., διέπεται από τους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

  Σκοποί

  Ο κύριος σκοπός των Συνεργατικών Εταιρειών είναι η βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και μορφωτικής θέσης των μελών τους, σύμφωνα με τις Διεθνείς Συνεργατικές Αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της αλληλεγγύης, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας, όπως αυτές καθορίζονται από την Παγκόσμια Συνεργατική Ένωση.

  Τύποι Συνεργατικών Εταιρειών

  Οι διάφοροι τύποι των Συνεργατικών Εταιρειών, όπως ορίζονται από το Νόμο είναι οι ακόλουθοι:
  • “Πρωτοβάθμια Συνεργατική Εταιρεία” - Συνεργατική Εταιρεία της οποίας μέλη είναι μόνο φυσικά πρόσωπα (τουλάχιστον 12 άτομα).
  • “Δευτεροβάθμια Συνεργατική Εταιρεία” - Συνεργατική Εταιρεία, η οποία έχει ως μέλη της, είτε 12 φυσικά πρόσωπα και μια πρωτοβάθμια Συνεργατική Εταιρεία, είτε τουλάχιστον 5 πρωτοβάθμιες.
  • “Τριτοβάθμια Συνεργατική Εταιρεία” - Συνεργατική Εταιρεία της οποίας τουλάχιστον ένα μέλος είναι δευτεροβάθμια Συνεργατική Εταιρεία.

  Όροι εγγραφής μέλους

  Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να γίνει μέλος σε οποιαδήποτε Συνεργατική Εταιρεία, νοούμενου ότι πληροί τα κριτήρια του κοινού δεσμού, δηλ. έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και διαμένει ή είναι ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας, η οποία βρίσκεται μέσα στην περιοχή των εργασιών της εταιρείας.

  Εσωτερική Οργάνωση

  Οι Συνεργατικές Εταιρείες είναι αυτόνομοι οργανισμοί και διοικούνται από Επιτροπείες, οι οποίες εκλέγονται από τα μέλη των Εταιρειών κάθε τρία χρόνια σε Γενικές Συνελεύσεις. Τα μέλη των Επιτροπειών προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, χωρίς αμοιβή. Σημειώνεται ότι, σε σχέση με τα Σ.Π.Ι., η επιλογή των μελών των επιτροπειών διέπεται από την εταιρική διακυβέρνηση τους, όπως αυτή καθορίζεται στο συμφωνημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα, μέσα στο πλαίσιο του τροποποιημένου Μνημονίου Συναντίληψης που συνομολογήθηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας.

  Διανομή Πλεονασμάτων

  Σύμφωνα με το Νόμο, τουλάχιστον το ένα τέταρτο των πλεονάσμάτων των Συνεργατικών Εταιρειών μεταφέρεται στο αποθεματικό κεφάλαιο τους. Μέρος των πλεονασμάτων επιστρέφεται /διανέμεται στα μέλη υπό μορφή μερισμάτων, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει το κάθε μέλος, ή υπό μορφή επιμερισμάτων, ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών του μέλους με την εταιρεία.

  Σύμφωνα με το Νόμο, σε περίπτωση διάλυσης μιας Συνεργατικής Εταιρείας, τα μέλη που είναι φυσικά πρόσωπα δεν δικαιούνται κανένα μερίδιο από το υπόλοιπο των συσσωρευμένων αποθεματικών. Τα αποθεματικά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση μιας νέας Συνεργατικής Εταιρείας, η οποία θα λειτουργεί εντός της ίδιας περιοχής εργασιών και θα έχει τις ίδιες δραστηριότητες με την εταιρεία που διαλύθηκε. Περαιτέρω, τυχόν υπόλοιπα αποθεματικών δύναται να διατεθούν για φιλανθρωπικούς ή δημόσιους σκοπούς.

  Σε περίπτωση διάλυσης δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εταιρείας, το οποιοδήποτε υπόλοιπο αποθεματικών δύναται να διανέμεται στις Συνεργατικές Εταιρείες μέλη, όπως προνοούν οι Ειδικοί Κανονισμοί της υπό εκκαθάριση εταιρείας.

  Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, σημειώνεται ότι, η διάθεση των κερδών των Σ.Π.Ι. διέπεται από το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί, μέσα στο πλαίσιο του τροποποιημένου Μνημονίου Συναντίληψης, το οποίο συνομολογήθηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας.

  Έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων

  Σύμφωνα με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους, ο έλεγχος των λογαριασμών και της γενικής οικονομικής διαχείρισης των Συνεργατικών Εταιρειών διενεργείται από την Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, η οποία διοικείται από πενταμελή Επιτροπή που διορίζεται για θητεία τριών ετών από το Υπουργικό Συμβούλιο. Για τον έλεγχο των Συνεργατικών Εταιρειών εφαρμόζονται τα Διεθνή Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα. Περαιτέρω, όλες οι Συνεργατικές Εταιρείες είναι υποχρεωμένες με βάση τον Νόμο να έχουν έτοιμες για έλεγχο τις οικονομικές τους καταστάσεις, τρεις μήνες μετά το τέλος του οικονομικού τους έτους. Ο υποχρεωτικός έλεγχος των λογαριασμών του οικονομικού έτους, που λήγει την 31 Δεκεμβρίου, 2013 και στη συνέχεια κάθε οικονομικού έτους, των Σ.Π.Ι, το σύνολο του ενεργητικού ή των καταθέσων των οποίων υπερβαίνει το καθοριζόμενο από την Κεντρική Τράπεζα όριο, διενεργείται από εγκεκριμένους ελεγκτές, οι οποίοι διορίζονται από τη γενική συνέλευση των μελών των εν λόγω Σ.Π.Ι., κατόπιν εξασφάλισης ρητής έγκρισης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με τους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιειούνται ή αντικαθίστανται.

  Διάφορα άλλα Θέματα

  α) Προσφυγικές Καταθέσεις

  Κατά την ημέρα της τουρκικής εισβολής, υπήρχαν στις εκτοπισμένες Συνεργατικές Εταιρείες καταθέσεις ύψους €30 εκ., οι οποίες αντιστοιχούσαν, τότε, στα £17 εκ. (λίρες Κύπρου). Λόγω του εκτοπισμού των εταιρειών αυτών και της παγοποίησης /αναστολής της είσπραξης των προπολεμικών χρεών των μελών, οι εν λόγω εταιρείες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους καταθέτες.

  Με τη ψήφιση των Νόμων 46/78 και 54/85 έχει ρυθμισθεί η αποπληρωμή των προπολεμικών προσφυγικών καταθέσεων των εκτοπισμένων Συνεργατικών Εταιρειών. Η αποπληρωμή έγινε και γίνεται από κυβερνητικές πιστώσεις, οι οποίες παραχωρήθηκαν υπό μορφή δανείων προς τις εκτοπισμένες Συνεργατικές Εταιρείες, μέσω της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ.

  Η αποπληρωμή έγινε σταδιακά με δόσεις, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. Παρέμειναν ορισμένα υπόλοιπα, τα οποία στο μεταξύ μηχανογραφήθηκαν. Η πληρωμή των υπολοίπων αυτών συνεχίζεται από τα καταστήματα της Σ.Κ.Τράπεζας Λτδ. Με σχετική απόφαση της Κυβέρνησης, οι εν λόγω καταθέσεις φέρουν επιτόκιο της τάξης του 2% από την 1/12/87 μέχρι την εξοφλήση τους.

  Με βάση τους πιο πάνω Νόμους έχει, επίσης, ρυθμισθεί και προωθηθεί η αποπληρωμή των προπολεμικών καταθέσεων στις δύο εγκλωβισμένες Συνεργατικές Εταιρείες, τη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Ριζοκαρπάσου και τη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Κορμακίτη, μέσω του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Καρπασίας Λτδ και της Σ.Κ.Τράπεζας Λτδ, αντίστοιχα.

  β) Εκκαθαρίσεις Συνεργατικών Εταιρειών

  Ως συνέπεια των επιπτώσεων από την τουρκική εισβολή και λόγω της γνωστής κρίσης στο Συνεργατικό Κίνημα, κατά την περίοδο 1979/80, αριθμός Συνεργατικών Εταιρειών, οι οποίες ασχολούνταν, κυρίως, με βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες, τέθηκαν υπό εκκαθάριση. Το δύσκολο, επίπονο και χρονοβόρο έργο των εκκαθαρίσεων ανέλαβε ουσιαστικά η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών. Ως εκκαθαριστές, εκτός από μερικές εξαιρέσεις, διορίστηκαν Λειτουργοί της Υπηρεσίας. Οι εκκαθαρίσεις των εταιρειών αυτών επισπεύδονται και προωθούνται με εντεινόμενο ρυθμό παρά τα ακανθώδη νομικά προβλήματα που τις δυσχεραίνουν.

  γ) Διεθνείς Εκθέσεις

  Η συμμετοχή του Συνεργατικού Κινήματος σε Διεθνείς Γεωργικές Εκθέσεις θεωρείται σημαντικός θεσμός γιατί συμβάλλει θετικά στην προώθηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, καθώς και στην προβολή του Συνεργατικού Κινήματος και της Κύπρου γενικότερα. Ως εκ τούτου, το Συνεργατικό Κίνημα συμμετέχει σε γνωστές Διεθνής Εκθέσεις στον τομέα αυτό.

  δ) Γενικές Υπηρεσίες

  Το Συνεργατικό Κίνημα με την ολόπλευρη εξυπηρέτηση που προσφέρει στα συνεταιρισμένα μέλη του σ’ όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων τους, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση και ανύψωση του βιοτικού τους επιπέδου.

  Παράλληλα, το Κίνημα με τη δομή και το μηχανισμό του, με το ευρύ δίκτυο των τοπικών Συνεργατικών Εταιρειών, το οποίο καλύπτει ολόκληρη την Κύπρο, προσφέρει και διάφορες άλλες γενικές υπηρεσίες σε ολόκληρο σχεδόν το κοινό, όπως είναι η είσπραξη των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, των τηλεφώνων, η πληρωμή των κυβερνητικών επιχορηγήσεων και αποζημιώσεων στους δικαιούχους, η έκδοση των αδειών κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων, η είσπραξη από τις Συνεργατικές Εταιρείες της υπαίθρου των τριμηνιαίων τελών κοινωνικών ασφαλίσεων των αυτοτελώς εργαζομένων και η είσπραξη του φόρου προστιθέμενης αξίας από τα υποκείμενα σ' αυτό πρόσωπα. Σημειώνεται, ότι οι πιο πάνω υπηρεσίες παρέχονται από τις Συνεργατικές Εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον πιστωτικό τομέα.

  Με την προσφορά του στον τόπο και την τεράστια συμβολή του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του συνόλου των πολιτών και ιδιαίτερα με τη στήριξη που παρέχει, από ανέκαθεν, στον απλό άνθρωπο στις δύσκολες στιγμές του, το Συνεργατικό Κίνημα κέρδισε την εμπιστοσύνη και εκτίμηση του κυπριακού λαού και της εκάστοτε Κυβέρνησης. Είναι για αυτόν τον λόγο που το κοινό αγκαλιάζει, όλο και με περισσότερη αγάπη, το Συνεργατικό Κίνημα, αναπτύσσοντας μαζί του μια ευάρεστη και μακρόχρονη συνεργασία. Αισθανόμενο την ευθύνη με την την οποία ο κυπριακός λαός το εμπιστεύεται, το Συνεργατικό Κίνημα με υπευθυνότητα και σοβαρότητα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για συνεχή και σταθερή ανάπτυξη και πρόοδο.

  Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

  EEA and Norway Grants Cyprus

  Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για Συνεργασία με Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

  Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

  Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

  Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

  Coopilot-project.eu

  Συνδέσεις

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Κάν΄το Ηλεκτρονικά