Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Εργασίες


Υποβολή Εισηγήσεων και Ετοιμασία Νομοσχεδίων


Πρόσθετα των πιο πάνω, η Υ.Σ.Ε. υποβάλλει εισηγήσεις στο αρμόδιο Υπουργείο και ετοιμάζει νομοσχέδια για τροποποίηση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και των Θεσμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, περιλαμβανομένης της εναρμόνισης με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) περί εταιρικού δικαίου, οι οποίες δυνατό να εφαρμόζονται στα συνεργατικά ιδρύματα.EEA and Norway Grants Cyprus

Ενημερωτικές /Εκπαιδευτικές Ημερίδες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και την εγγραφή στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά