Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Εργασίες


Εγγραφή Ευρωπαϊκών Συνεργατικών Εταιρειών


Η Υ.Σ.Ε. έχει επίσης την ευθύνη για εγγραφή Ευρωπαϊκών Συνεργατικών Εταιρειών (SCE), οι οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τον Κανονισμό της Ε.Ε. 1435/2003 και τον σχετικό εθνικό νόμο (ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1435/2003 περί του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας Νόμος του 2006 [Ν.159(Ι)/2006]) και γενικά εθνική αρχή (national authority) για την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού στην Κύπρο. Περαιτέρω, η Υ.Σ.Ε. παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στην Ε.Ε. σχετικά με τον πιο πάνω Κανονισμό και την Οδηγία 2003/72/ΕΚ για τις Ευρωπαϊκές Συνεργατικές Εταιρείες, καθώς και τις οδηγίες περί εταιρικού δικαίου, οι οποίες δυνατό να εφαρμόζονται στα συνεργατικά ιδρύματα.EEA and Norway Grants Cyprus

Ενημερωτικές /Εκπαιδευτικές Ημερίδες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και την εγγραφή στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά