Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Εργασίες


Εγγραφή Ευρωπαϊκών Συνεργατικών Εταιρειών


Η Υ.Σ.Ε. έχει επίσης την ευθύνη για εγγραφή Ευρωπαϊκών Συνεργατικών Εταιρειών (SCE), οι οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τον Κανονισμό της Ε.Ε. 1435/2003 και τον σχετικό εθνικό νόμο (ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1435/2003 περί του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας Νόμος του 2006 [Ν.159(Ι)/2006]) και γενικά εθνική αρχή (national authority) για την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού στην Κύπρο. Περαιτέρω, η Υ.Σ.Ε. παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στην Ε.Ε. σχετικά με τον πιο πάνω Κανονισμό και την Οδηγία 2003/72/ΕΚ για τις Ευρωπαϊκές Συνεργατικές Εταιρείες, καθώς και τις οδηγίες περί εταιρικού δικαίου, οι οποίες δυνατό να εφαρμόζονται στα συνεργατικά ιδρύματα.Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

EEA and Norway Grants Cyprus

Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για Συνεργασία με Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά