Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Ανακοινώσεις


Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020
18/12/2020


Στο πλαίσιο ενημέρωσης, τυχόν, ενδιαφερομένων μερών για εγγραφή κοινωνικών επιχειρήσεων, επισυνάπτεται ο Νόμος περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων, όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 23.12.2020 (Αρ. 4797, Παράρτημα Πρώτο – Μέρος I).

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Νόμου, «Αρμόδια αρχή για σκοπούς του παρόντος Νόμου ορίζεται ο Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, ο οποίος διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και ασκεί ως Έφορος Κοινωνικών Επιχειρήσεων τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διατάξεις του Νόμου».


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔημοσίευση του περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμου του 2020.pdf

EEA and Norway Grants Cyprus

Ενημερωτικές /Εκπαιδευτικές Ημερίδες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και την εγγραφή στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά