Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Εργασίες


Παρακολούθηση /Εφαρμογή Συνεργατικής Νομοθεσίας και άλλων Σχετικών Νομοθεσιών


Η Υ.Σ.Ε. έχει την ευθύνη να παρακολουθεί και να επιβεβαιώνει την πιστή εφαρμογή από τις Συνεργατικές Εταιρείες των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων και Θεσμών, καθώς και των οδηγιών και εγκυκλίων του Εφόρου σε σχέση με τις διάφορες εργασίες και δραστηριότητες τους. Ο έλεγχος αυτός αφορά, μεταξύ άλλων, τη συμμόρφωση των συνεργατικών εταιρειών με τις διατάξεις της Νομοθεσίας σε σχέση με τα προσόντα και τους όρους εγγραφής μελών, την τροποποίηση των ειδικών κανονισμών, την έκδοση μετοχών και τίτλων, τα μητρώα μελών και μετόχων, τις επενδύσεις κεφαλαίων των μη πιστωτικών συνεργατικών εταιρειών, καθώς και τον έλεγχο της λειτουργίας και της οικονομικής τους κατάστασης, τη δίαθεση κερδών, τις συνεισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς, τις συγχωνεύσεις, τις ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης, τις γενικές συνελεύσεις, καθώς και τις εκλογές και τις συνεδριάσεις των επιτροπειών. Σημειώνεται, ότι πέραν της αρμοδιότητας για κατάρτιση, εκσυγχρονισμό και εφαρμογή της περί Συνεργατικών Εταιρειών Νομοθεσίας, η Υ.Σ.Ε. έχει την ευθύνη να παρακολουθεί, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, την πιστή εφαρμογή από τις Συνεργατικές Εταιρείες άλλων νομοθεσιών, οι οποίες τις επηρεάζουν.Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

EEA and Norway Grants Cyprus

Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για Συνεργασία με Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά