Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Ετήσια 'Εκθεση


Συγχρηματοδοτούμενο έργο "Corporate Sustainability Supporting Framework"
26/04/2021


H Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΣΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, μεταξύ άλλων και της προώθησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Κύπρο, έχει υπογράψει σύμβαση με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών για την υλοποίηση του έργου "Corporate Sustainability Supporting Framework", το οποίο συγχρηματοδοτείται από τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2014-2021.

Το Έργο έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), στο οποίο να υιοθετείται η Εθνική Προδιαγραφή ΕΚΕ. Κατόπιν εξασφάλισης σχετικής πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα, η επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος και εγγραφεί χωρίς οποιαδήποτε χρέωση στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ. Με την εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο, θα εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής.

Ο πιο πάνω στόχος αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της γνώσης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων σε θέματα ΕΚΕ, καθώς και στην ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, ενώ το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η ανάπτυξη ενός Εταιρικού Πλαισίου Υποστήριξης Αειφορίας (Corporate Sustainability Supporting Framework) στην Κύπρο.Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

EEA and Norway Grants Cyprus

Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για Συνεργασία με Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά