Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Εργασίες


Εκκαθάριση και Διάλυση Συνεργατικών Εταιρειών


Σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες των περί Συνεργατικών Εταιριών Νόμων, ο Έφορος έχει την εξουσία να διατάξει την εκκαθάριση μιας Συνεργατικής Εταιρείας και να διορίσει εκκαθαριστή για τον σκοπό αυτό. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο Έφορος εκδίδει, επίσης, διαταγή, η οποία ακυρώνει την εγγραφή της εν λόγω εταιρείας και συνεπώς αυτή διαλύεται.EEA and Norway Grants Cyprus

Ενημερωτικές /Εκπαιδευτικές Ημερίδες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και την εγγραφή στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά