Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Εργασίες


Εκκαθάριση και Διάλυση Συνεργατικών Εταιρειών


Σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες των περί Συνεργατικών Εταιριών Νόμων, ο Έφορος έχει την εξουσία να διατάξει την εκκαθάριση μιας Συνεργατικής Εταιρείας και να διορίσει εκκαθαριστή για τον σκοπό αυτό. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο Έφορος εκδίδει, επίσης, διαταγή, η οποία ακυρώνει την εγγραφή της εν λόγω εταιρείας και συνεπώς αυτή διαλύεται.Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

EEA and Norway Grants Cyprus

Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για Συνεργασία με Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά