Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Εργασίες


Συγκέντρωση και Επεξεργασία Στατιστικών Στοιχείων


Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Υ.Σ.Ε. μεριμνά για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, αξιολόγηση, και αξιοποίηση διαφόρων στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών, όσον αφορά τις Συνεργατικές Εταιρείες, τόσο σε συγκεντρωτική όσο και σε ατομική βάση. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται για την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση της Επιτροπής Υ.Σ.Ε., καθώς και για τη διεξαγωγή διαφόρων ερευνών και μελετών σε σχέση με το Συνεργατικό Τομέα της Κύπρου.Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

EEA and Norway Grants Cyprus

Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για Συνεργασία με Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά