Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Εργασίες


Συγκέντρωση και Επεξεργασία Στατιστικών Στοιχείων


Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Υ.Σ.Ε. μεριμνά για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, αξιολόγηση, και αξιοποίηση διαφόρων στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών, όσον αφορά τις Συνεργατικές Εταιρείες, τόσο σε συγκεντρωτική όσο και σε ατομική βάση. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται για την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση της Επιτροπής Υ.Σ.Ε., καθώς και για τη διεξαγωγή διαφόρων ερευνών και μελετών σε σχέση με το Συνεργατικό Τομέα της Κύπρου.EEA and Norway Grants Cyprus

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά