Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Νέα


Εκδήλωση "Peer Learning on Establishing an Ecosystem for the Support of Social Enterprises"
15/06/2023

Εκδήλωση Εκδήλωση Εκδήλωση Εκδήλωση Εκδήλωση

Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών στο πλαίσιο της νέας αρμοδιότητας που έχει αναλάβει για τις κοινωνικές επιχειρήσεις αιτήθηκε τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα “Peer Learning on Establishing an Ecosystem for the Support of Social Enterprises”. Η Εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ 15-16 Ιουνίου, 2023 στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Υπουργείου Οικονομικών και στηρίχθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν κυρίως εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κρατών-Μελών με αναπτυγμένες πολιτικές στην κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα, εκπρόσωποι ενδιαφερομένων Υπουργείων και Υπηρεσιών της Κύπρου, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων φορέων.

Η εκδήλωση είχε ως κύριο σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με πολιτικές και επιτυχή μέτρα που εφαρμόστηκαν από άλλα Κράτη-Μέλη, καθώς και προκλήσεις που παρουσιάστηκαν και αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία, κατά τη δημιουργία οικοσυστήματος για την κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα. Κατά την ανταλλαγή απόψεων, έγινε άντληση παραδειγμάτων πολιτικών και μέτρων, τα οποία ενδέχεται να συμβάλουν θετικά στη δημιουργία οικοσυστήματος για στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο.Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

EEA and Norway Grants Cyprus

Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για Συνεργασία με Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά